Naším cílem je poskytovat naším zákazníkům kvalitní programy, které reflektují současné potřeby společnosti, firem, zákazníků a zaměstnanců. Tyto programy pomáhají dosáhnout u cílových skupin pracovníků požadovanou změnu, to je rozdíl mezi tím co bylo a tím co je, nebo bude. Výcviky (někdy je používán výraz kurzy) vedené pod hlavičkou naší firmy jsou charakteristické především tím, že umíme stavět na zkušenostech samotných účastníků a tím obohacovat jednotlivá probíraná témata výcviků.

Podporujeme také co nejvyšší míru zapojování jednotlivců v samotném průběhu. Pro většinu výcviků máme připravené přiměřené množství cvičení a her, která napomáhají k osvojení probíraných témat a jejich využívání v každodenní praxi. Velkou výhodou je také to, že naši lektoři jsou zároveň i specialisté na koučování. V praxi se ukazuje, že vhodně zakomponované prvky koučování do průběhu výcviku přináší účastníkům větší možnosti, jak využívat získané vědomosti a dovednosti ve firemní praxi i ve svém soukromí.

Po vzájemné dohodě se zadavatelem jsme schopni sestavit výcviky podle potřeb jednotlivých skupin pracovníků. Respektujeme zásadu oboustranné výhodnosti. To znamená, že rádi vyjdeme vstříc požadavkům zákazníka, pokud to bude respektovat profesionální, morální a v neposlední řadě časové možnosti pro danou akci. Tímto způsobem můžeme vytvořit pro různé skupiny zaměstnanců různé výcvikové programy se zachováním jednotného rámce. Většinu výcviků organizujeme, jako dvoudenní u speciálně sestavovaných programů doporučujeme dva a půl nebo třídenní setkání. Jako velmi praktické pro ukotvení nových dovedností a postojů do praxe se ukazuje po ukončení výcviku zařadit po měsíci až šesti týdnech jednodenní workshop s účastníky výcviku.

Základní přehled výcviků

Sebeřízení a řízení času (time management)

To je dnes již nezbytná součást práce nejen manažerů, ale i obchodníků a ostatních pracovníků ve firmách. Práce s časem v prostředí, ve které velmi často převládá operativa, velké množství informací, podnětů a úkolů se stává základním nástrojem sebeřízení a také spokojenosti sama se sebou a s vykonávanou prací. V posledních době je všeobecně výrazný posun k sebeřízení – k systémovému nastavování chování a rozhodování ve vztahu k času a úkolům. Stává se to dnes mnohem hlubší a intenzivnější prací sám na sobě a technické pomůcky (plánovací systémy, organizéry, atd.) jsou druhořadé (byť ne nevýznamné) ve vztahu k řízení času a sebeřízení. Tento výcvik často velmi silně nastartuje procesy změn jak i jednotlivce, tak i u menších skupin pracovníků.

Komunikace a rozvoj mezilidských vztahů

Výcvik je logickým navázání na kurz Sebeřízení a řízení času. Poté, co účastníci mají nástroje na to, jak pracovat sami se sebou ve vztahu k úkolům a času, je jejich pozornost zaměřena na vztahy k jejich okolí. Tento výcvik je prvním stavebním kamenem pro efektivnější komunikaci jak ve firmě, tak i k vnějším zákazníkům. Mnohdy velké úsilí jednotlivců či skupin pracovníků je znehodnoceno nevhodnou komunikací nebo nevhodně nastavenými vztahy. Chcete-li zvyšovat efektivitu, spokojenost pracovníků i zákazníků, rozvíjet delegování a motivování lidí, doporučujeme začít právě tímto kurzem. Získané znalosti a dovednosti v tomto výcviku mohou být základním rámcem pro jednotnou firemní komunikaci, a proto je vhodný pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich funkční zařazení.

Komunikace a prezentační dovednosti

Výcvik vycházející z podobných základů jako Komunikace a rozvoj mezilidských vztahů. Je zde navíc kladen důraz na rozvoj dovedností v oblasti prezentace. Výcvik má v sobě integrovanou část, kdy účastníci prakticky nacvičují své schopnosti sestavovat prezentace s dále je prezentovat. Pokud tomuto výcviku nepředcházel kurz Komunikace a rozvoj mezilidských vztahů, doporučujeme délku trvání dva a půl dne vzhledem k vyššímu množství praxe. Na konci tohoto výcviku budou mít účastníci základní dovednosti pro sestavování prezentace a budou mít zmapované oblasti, na kterých v rámci svých prezentací potřebují dále pracovat.

Obchodní dovednosti a vyjednávání

Výcvik zaměřený na rozvoj práce obchodních oddělení firem. Máme několik úrovní tohoto výcviku (od základních po pokročilé techniky vyjednávání) a tento výcvik vždy dolaďujeme podle potřeb zadavatele. Máme zkušenosti z mnoha oborů (např. bankovnictví, farmacie, služby, rychloobrátkové zboží, technologie, prodej automobilů…)Výcvik je určen především pro prodejce, obchodní zástupce, reprezentanty a všechny pracovníky, kteří jsou v prostředí tzv. přímého prodeje.

Manažerské dovednosti (I. – III.)

Často požadované manažerské dovednosti nabízíme našim zákazníkům ve třech úrovních náročnosti. Manažerování (řízení a vedení lidí), ač si to mnoho pracovníků neuvědomuje, je stejná odbornost jako např. odborné řízení finančních toků ve firmě. Mnozí vedoucí pracovníci používají tzv. intuitivně - zkušenostní způsob manažerování. To znamená, že své způsoby práce opírají o svojí představu, jak by se to asi mělo dělat, a také o zkušenosti (někdy bohužel ne o své). Výcvik jim umožní porozumět tomu, proč některé způsoby práce přinášejí vyšší efektivitu než ostatní, pochopí základní předpoklady pro rozvoj pracovníků, motivace a pravidla pro další zvyšování výkonů jejich spolupracovníků i jich samých. Mimo jiné se naučí, a prakticky si vyzkouší, jak se chovat a komunikovat v obtížných situacích (s jedincem a se skupinou), jak pracovat s kritikou, nacházet řešení ve vyhrocených situacích a jak efektivně řídit porady a firemní mítinky.

Týmová spolupráce a budování týmů

Výcvik zaměřený na osvojení si základních pravidel týmové práce, na rozvoj schopností a dovedností pro fungování v týmu. V průběhu tohoto výcviku si účastníci uvědomí, jaké jsou rozdíly mezi týmovou prací a jinými skupinovými formami a budou si postupně formou cvičení osvojovat některé nové způsoby fungování v mezilidských vztazích. Doporučujeme, aby tomuto výcviku předcházely kurzy Sebeřízení a řízení času a Komunikace a mezilidské vztahy, neboť to napomůže rychlejšímu přechodu k týmové spolupráci. Tento modul, vzhledem k šíři záběru, je složen z několika (minimálně dvou) setkání.

Sebepoznání a práce se stresem

V současné, velmi dynamické době, významně vystupuje do popředí schopnost zvládat stresové situace. Hladina stresu, nebo stresové odolnosti významně ovlivňuje nejen kvalitu práce, ale i kvalitu soukromého života. I do budoucna je vysoký předpoklad, že četnost změn a s tím spojené stresové situace budou spíše narůstat. Tento výcvik napomůže pochopení určitých zákonitostí našeho myšlení a emocí. Účastníci si zmapují mechanismy vzniku a prohlubování stresových situací a naučí se základní způsoby, jak se stresem zacházet. Získají také některé zcela konkrétní techniky pro práci se stresem. Důležitou součástí výcviku je práce na svém sebepoznání a osobní dynamice, která je pozitivním zdrojem změn a významně ovlivňuje chování jedince ve stresových situacích. Význam spočívá především v tom, že pracujeme na „prevenci proti stresu“ a to se dlouhodobě projevuje na celkové výkonnosti.